Verzenden

Levertijd/verzending:

Tenzij anders met u overeengekomen is de levertijd en verzending als volgt georganiseerd. Na de bestelling en betaling ontvangt u een e-mail over de levertijd van uw bestelling. Als de bestelling verzonden wordt ontvangt u bericht dat het pakket onderweg is en krijgt u een pakketcode per doos die aan u verzonden wordt. Met deze pakketcode kunt u volgen waar u pakket is en hoe laat de verwachte bezorgtijd is.

Voor vragen kunt u gerust contact opnemen met ons, Hagedorn-Waterplanten op nummer: 06-11723900.Afhalen

Vrijwel alle pakketten worden verzonden maar u kunt eventueel telefonisch navragen of afhalen mogelijk is. U bespaart dan de verzendkosten. Echter worden bij het online afrekenen deze verzendkosten toch in rekening gebracht. U kunt niet zonder afspraak langs komen want dan staat u mogelijk voor een dichte deur of zijn er alleen mensen bezig met pakketten en is er geen tijd voor u. Dit vinden we uiteraard ook vervelend daarom willen we liever teleurstellingen voorkomen.Garantie en aansprakelijkheid

Producten die u via deze webwinkel koopt hebben slechts een beperkte houdbaarheid en kunnen daarom niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.” Dit is de conform de Nederlandse wet. Toch vernemen we graag als u niet tevreden bent over de aan u geleverde producten. Zowel voor kwaliteit en service doeleinden maar ook om samen met u te kijken of we van elke klant een tevreden klant kunnen maken. Want de tevredenheid van de klant staat bij ons hoog in het vaandel.


Op alle artikelen uit deze webshop zijn de hiervoor wettelijk geldende garantievoorwaarden van toepassing.

Hagedorn-Waterplanten is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen. Hagedorn-Waterplanten heeft geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien Hagedorn-Waterplanten om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Hagedorn-Waterplanten of de fabrikant zijn verricht;

Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

De koper is gehouden, Hagedorn-Waterplanten te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Hagedorn-Waterplanten zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.Reclameren  

De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Re-claimes dienen altijd binnen 48 uur telefonisch, dan wel per e-mail gemeld te worden. Recht van retour

De consument koper kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren kan er na overleg met Hagedorn-Waterplanten aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

Het in het vorige lid benoemde herroepingsrecht geldt niet voor planten en of dieren. Zij vallen uitdrukkelijk buiten dit recht, maar Hagedorn-Waterplanten zal in geval van ontevredenheid van de koper, proberen tot een voor beide partijen, tevreden afwikkeling te komen. 

Hagedorn-Waterplanten is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument koper.

Indien de koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Hagedorn-Waterplanten binnen dertig (30) dagen zorg voor terugbetaling van het door de koper, aan Hagedorn-Waterplanten betaalde.Eigendom voorbehoud

Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Hagedorn-Waterplanten is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of ander zins bezwaren.

Het is mogelijk dat Hagedorn-Waterplanten op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Hagedorn-Waterplanten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.